Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor lékařského posudku pracovnělékařské prohlídky

19. 10. 2018

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

 

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

 1. obchodní firma nebo název a adresa sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
 2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky  jde-li o cizince, , je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
 3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti k práci (druh provedené pracovnělékařské prohlídky:vstupní, periodická, mimořádná a z jakého důvodu) nebo určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Údaje o pracovním zařazení posuzované osobyVyjádří se druhem práce, režimem práce, rizikovými faktory ve vztahu ke konkrétní práci (tedy rizikovými faktory pracovních podmínek a riziky ohrožení zdraví) a mírou těchto rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.

Posudkový závěr:

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

e) s ohledem na dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání smí nebo nesmí nadále konat dosavadní práci (může být spojeno se závěrem uvedeným pod písm. d).

Termín provedení mimořádné prohlídky: jen je-li takový postup důvodný.

Datum ukončení platnosti posudku: pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání:

uvede se (§ 44 odst. 4 a § 46 odst. 1 ZoSZS):

 • možnost podat návrh na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 poskytovateli, který posudek vydal; dále se uvede:

  1. že návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů (§ 46 odst. 1 ZoSZS),
  2. že lhůta se počítá ode dne jeho předání, a to poskytovateli, který posudek vydal, a
  3. zda návrh na přezkoumání má nebo nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 3 ZoSZS),
 • možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Datum vydání posudku: den, měsíc, rok.

Lékař: identifikační údaje lékaře, který posudek jménem poskytovatele zdravotních služeb vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře.