Jdi na obsah Jdi na menu
 


problematika k NPE

26. 1. 2015

Na základě častých dotazů našich členů se opět vracím k vyjasnění právních postupů při naplnění prašné expozice (NPE) a zvláštního příspěvků horníkům (ZPH).

Organizace je povinna průběžně informovat pracovníka o jeho procentu dosažení NPE (zejména záznamem na výplatním sáčku). V přiměřené době před předpokládaným dosažením NPE provede organizace pohovor se zaměstnancem a přitom mu má být oznámeno, že dosáhne NPE a měl by být seznámen s možností dalšího pracovního zařazení, případně možnosti další rekvalifikace s nároky vyplývajícími z předpisů o hmotném sociálním zabezpečení.

Postup po dosažení NPE:

Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci odesláni na výstupní lékařskou prohlídku obdrželi doklad o prašné expozici a odpracování počtu směn v rizikových pracovištích. Organizace je povinna převést zaměstnance po dosažení NPE na jinou vhodnou práci v souladu s lékařským posudkem, popřípadě ho uvolnit z organizace ve lhůtě stanovené rozhodnutím příslušného orgánu hygienické služby nejpozději do 1 měsíce po stanovené expoziční době.

V souladu se současnými právními předpisy podle § 52, odst. d) Zákoníku práce "Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice".

Pokud je zaměstnanci, který dovrší 100% NPE dána výpověď zaměstnavatelem podle § 52, odst. d) ZP přísluší zaměstnanci podle § 67, odst. 2 ZP odstupné ve výši 12 ti násobku průměrného výdělku, který vyplácí zaměstnavatel. Toto odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Dále zaměstnanci přísluší zvláštní příspěvek horníkům, který schválilo Federální shromáždění pod č. zákona 98/1987 Sb.

Nárok na zvláštní příspěvek horníkům má zaměstnanec, který po dosažení NPE nebo ohrožení nemocí z povolání z dosavadního zaměstnání z I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm podzemí v hlubinných dolech:

a) byl převeden na jinou, méně rizikovou práci v podzemí hlubinných dolů,

b) byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, nebo

c) skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával uvedené zaměstnání.

Zvláštní příspěvek horníkům vyplácí současný zaměstnavatel ze svých mzdových prostředků, a to s měsíčním zpožděním.

Upozorňuji však zaměstnance na § 3 zákona 98/1987 Sb. v platném znění, ve kterém se uvádí, že ZPH nenáleží v bodech a), b), c), d) zaměstnanci, který znovu vykonává rizikovou práci v zaměstnání uvedeném v § 2, odst. 1, atd...

Při přechodu práv a povinností (viz § 9 zákona 98/1987 Sb.) přecházejí povinnosti stanovené tímto zákonem na jejího právního nástupce, nemá-li jej, přecházejí tyto povinnosti na organizaci, kterou určí příslušný ústřední orgán.

 

 

Sacha Václav, předseda výboru OSZ