Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled pozměňovacích návrhů poslanců ODS, Top 09 a Ano

9. 3. 2017

Přehled

pozměňovacích návrhů

poslanců ODS, TOP 09 a ANO

připravených dne 28. února 2017 a dne 1. března 2017

k načtení do návrhu tzv. koncepční novely ZP (sněmovní tisk č. 903),

 

Jejich podstatou je útok na ochranu zaměstnanců a odborová práva a zrušení, popř. výrazná změna všech hlavních změn obsažených ve vládním návrhu koncepční novely zákoníku práce – implicitně lze dovodit záměr dosáhnout zamítnutí sněmovního tisku č. 8, popř. odsunout jeho projednávání tak, aby již návrh koncepční novely zákoníku práce nebyl v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny projednán.

 

 

Poslanec

§ ZP

bod novely

Podstata návrhu

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 51

 

Nový 14a

Zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc

(ze stávajících dvou měsíců).

Odůvodnění: Ve výpovědní době je pracovní výkonnost zaměstnance minimální a zaměstnavatel tak z morálního hlediska zcela neodůvodněně sociálně zabezpečuje zaměstnance. Zkrácení výpovědní doby napomůže odstranění strnulosti pracovního trhu a současně dá zaměstnavatelům další nástroj k motivaci zaměstnanců nabídkou delších výpovědních dob než je zákonem zaručené minimum. Delší výpovědní dobu lze bez problémů sjednat.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

  § 52 písm. g)

  

Nový 15a

Zrušení povinnosti zaměstnavatele písemně upozornit zaměstnance na porušování povinnosti s možností skončení pracovního poměru.

Odůvodnění: Postup předepsaný pro skončení pracovního poměru výpovědí pro soustavné méně závažné porušování povinností je historický přežitek, který komplikuje a zbytečně brzdí pružnost trhu práce.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 52 písm. h)

 

Nový 15b

Zrušení předpokladu porušení povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem.

Bude stačit jakékoliv porušení povinnosti (bez ohledu na intenzitu).

Odůvodnění: V praxi je problém rozlišovat závažnost porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

Nový § 52 písm. i) Nový

 

Bod 15c

Nový výpovědní důvod - nelze-li na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával.

s ohledem na chybějící definici pojmu „spravedlivě požadovat“ povede k nejistotě a k zahlcení soudů spory o neplatné rozvázání pracovního poměru.

Odůvodnění: Nepřiměřená rigidnost výpovědních důvodů.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 53 odst. 1 písm. a)

 

Nový 15d

Zrušení prodloužení ochranné doby před výpovědí o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování při onemocnění tuberkulózou

Odůvodnění: Jde o zastaralou a přežitou právní úpravu, která jde nad rámec úmluv MOP a směrnic EU. Sociální ochranu zaměstnanců zabezpečují jiné systémy.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 53 odst. 2

 

Nový 15e

Zrušení prodloužení běhu výpovědní doby o ochrannou dobu, pokud byla výpověď dána platně před začátkem ochranné doby a měla-li by uplynout v ochranné době.

Odůvodnění: Není žádný důvod, proč by měla být výpovědní doba prodlužována.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

Nový 15f

Zrušení pravidla o prodloužení výpovědní doby až do uplynutí mateřské, resp. rodičovské dovolené u skončení pracovního poměru s jinak chráněnými zaměstnanci (výpověď pro zvlášť hrubé porušení povinnosti těhotné zaměstnankyni).

Odůvodnění: Není žádný důvod, proč by měla být výpovědní doba prodlužována.

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 54 písm. d)

 

Nový 15g

Zrušení podmínky porušení povinnosti „zvlášť hrubým způsobem“ při výjimkách z ochrany před výpovědí.

Odůvodnění: navazuje (legislativně technická změna) na úpravu změněnou dle bodu 15b.

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 55 odst. 1 písm. a)

 

Nový 15h

Zrušení podmínky nepodmíněného odnětí svobody v délce alespoň 1 roku, resp. 6. měsíců, aby mohlo platně dojít k rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením.

Odůvodnění: Není důvodné vázat možnost okamžitého zrušení pracovního poměru na nepodmíněné odnětí svobody a navíc ještě v určité délce. Příliš ochranářská norma, která jde nad rámec Úmluv.

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 57 odst. 1

 

Nový 15i

Legislativně technická změna s ohledem na provedení bodu 15b.

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 61

 

Bod 15j

Zrušení povinnosti zaměstnavatele projednat výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru s odborovou organizací a současně

 

Nahrazení práva na spolurozhodování právem projednacím v případě rozvázání pracovního poměru se zaměstnance vykonávajícím odborovou funkci (pozn.: jde o atak jak odborů, tak ochrany individuální zaměstnance).

Odůvodnění: V případě ochrany odborových funkcionářů jde o relikt minulosti, který jde nad rámec úmluv MOP. Lze si sjednat. Navíc dochází k účelovému zneužívání práva na spolurozhodování.

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 66 odst. 2

 

Nový 16a

Dodatečné uznání dočasné pracovní neschopnosti nebude mít vliv na skončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době (s ohledem na ochrannou dobu).

Odůvodnění: Zneužívání postupu zaměstnanci, po obdržení v práci zrušení ve zkušební době, v účelovém uznání dočasné pracovní neschopnosti (s ohledem na ochrannou dobu nelze platně pracovní poměr rozvázat). Navržená úprava zneužívání práva odstraní.

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 67 odst. 1

 

Nový 16b

Var I.

 

Var II.

 

 

Var I: Snížení odstupného v případě výpovědi dané dle § 52 písm. d), tj. ze zdravotních důvodů z 12 násobku průměrného výdělku na běžnou výši odstupného (tj. až na trojnásobek).

 

Var. II: Snížení odstupného v případě výpovědi dané dle § 52 písm. d) ze zdravotních důvodů z 12 násobku průměrného výdělku na běžnou výši odstupného (tj. až na šesti násobek).

Odůvodnění: Stávající úprava je neúměrná a extrémně zatěžuje zaměstnavatele a současně přenáší sociální zabezpečení zaměstnanců na zaměstnavatele.

 1.  

 

Vilímec Vladislav (ODS)

§ 67 odst. 2

 

Nový 16c

Zavedení odstupného v případě výpovědi dle nového § 52 písm. i), tj. nelze-li dále po zaměstnavateli spravedlivě požadovat zaměstnávání zaměstnance, a to ve výši nejméně 6. násobku průměrného výdělku.

Odůvodnění: Odstupné ve výši 6 násobku průměrného výdělku je adekvátní náhradou za skončení pracovního poměru dle nového důvodu v souladu s § 52 písm. i)

§ 317

 

Bod 134

Minimální právní regulace. Náklady spojené s prací z domu zaměstnavatel hradí jen v případě, že k práci z domova nedochází na žádost zaměstnance, ale z potřeby a pokynu zaměstnavatele.

Odůvodnění: Omezení právní regulace. Práce z domu je benefit, neměla by proto být, v případě jejího uskutečňování na základě vyhovění žádosti zaměstnance, spojována s dalšími náklady na straně zaměstnavatele.

§117

 

Nový bod 62b

Zpřesňující ustanovení k příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Doplnění kritéria „podle výskytu faktorů, které mohou mít nepříznivý vliv“.

§ 140

 

Nový bod 72a

Změna stanovení odměny za pracovní pohotovost (netýká se výše percentuální výměry). Nově neodvozovat od průměrného výdělku, ale podobně, jako bezpečnostní příplatek, od minimální mzdy. V drtivé většině případů by došlo k snížení finančních nároků zaměstnanců.

Odůvodnění: Není důvodné, aby odměna vyla odvozována od výše průměrnému výdělku, neboť v něm se odráží množství, kvalita a náročnost vykonávané práce. Rozdílná absolutní výše příplatku rovněž zakládá nerovnost mezi zaměstnanci.

§ 143 odst. 2

 

Nový bod 72b

Zavádí, po dohodě, možnost výplaty mzdy v cizí měně i pro zaměstnance s trvalým pobytem v zahraničí.

Odůvodnění: Není důvod, aby zákon bránil vyhovění požadavku zaměstnance na výplatu mzdy v cizí měně.

 1.  

Černochová Jana (ODS)

§ 257 odst. 2

 

Nový b. 127a

Zvýšení limitu výše náhrady škody z 4,5 násobku na 6 násobek průměrného výdělku. Pozn.: částečné prolomení ochranné funkce pracovního práva (navíc, pokud se zvedne příjem, zvyšuje se i částka, kterou zaměstnanec odpovídá).

 

OdůvodněníS ohledem na dosahovanou průměrnou výdělkovou úroveň a rostoucí ceny různých zařízení by v případě přijetí této změny po mnoha letech došlo v této oblasti k narovnání vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

§ 263 odst. 2

 

Nový b. 127b

Zrušení spojení sjednání způsobu náhrady škody s uznáním výše náhrady škody zaměstnancem. (pozn.: stávající úprava vychází z možnosti dohody o náhradě škody založené jak na základě uznání způsobení škody, tak na základě soudního rozhodnutí k náhradě škody. Současné znění cílí především na situaci, kdy zaměstnanec způsobení škody a její výši uznal.).

Odůvodnění: Nadbytečnost úpravy.

§ 263 odst. 3

 

Nový b. 127c

Zrušení povinnosti projednat výši a způsob náhrady škody s odborovou organizací.

Odůvodnění: jde o bezdůvodné ustanovení. Lze si sjednat v kolektivní smlouvě.

 1.  

Karamazov Simeon (ODS)

43a

 

Nový 13a

Zrušení podmínky trvání pracovního poměru alespoň 6 měsíců jako předpokladu pro uplatnění dočasného přidělení zaměstnance.

OdůvodněníPožadavek poškozuje konkurenceschopnost. Srovnatelné podmínky budou zajištěny bez ohledu na předchozí trvání pracovního poměru.

 1.  

Karamazov Simeon (ODS)

§ 77 odst. 2

 

Bod 20 (změna)

Zrušení novelizačního znění – povinnost zaměstnavatele k evidenci začátku a konce pracovní doby, resp. začátku a konce vykonávané práce, v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (pozn.: přestože ani současný zákoník práce povinnost evidence pracovní doby a fakticky odpracované doby, stejně jako začátku a konce výkonu práce nevyžaduje, tato povinnost zaměstnavatel implicitně z užití dohod vyplývá – nebylo by jinak možné kontrolovat a zajistit, aby výkon práce nebyl realizován více jak 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích apod.).

Odůvodnění: Zavedení evidenční povinnosti by snížilo atraktivitu dohod, unijní právo nic takového nevyžaduje. Zavedení povinnosti by vedlo k účelovému vykazování fiktivních časů.

 1.  

Karamazov Simeon (ODS)

Nový § 317 odst. 2 a 3

 

Bod 134 (změna)

Zrušení úpravy, podle které nesmí být náklady na výkon domácí práce zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Odůvodnění: pokud nebude možné náklady do mzdy, platu a odměny z dohod zahrnout, zaměstnavatelé nebudou práci z domu povolovat, neboť se jedná především o benefit zaměstnanců (pozn.: zcela se opomíjí fakt, že domácí prací šetří zaměstnavatel nemalé nepřímé náklady, např. vybavení kanceláře, energie, popř. samotné prostory apod.).

 1.  

Karamazov Simeon (ODS)

Nové § 211 až § 223

 

Bod 96 až 115

Zrušení kompletního návrhu novelizace ustanovení o dovolené. Zrušení dotčených novelizačních návrhů v souvisejících předpisech (zákon o vojácích a o inspekci práce).

Odůvodnění: Citelné administrativní problémy a finanční zátěž zejména pro malé zaměstnavatele. Náročnost na školení a pochopení úpravy. Lépe bude zachovat současný stav.

 1.  

Maxová Radka (ANO)

§ 76

 

Bod 17

Zrušení navrhovaného novelizačního znění o zkrácení rozhodného vyrovnávacího období pro posuzování rozsahu práce konané na základě dohody o pracovní činnosti, tj. nepřipustit, aby vyrovnávací období bylo 26 týdnů a jen po dohodě s odborovou organizací až 52 týdnů. Zájem ponechat stávající úpravu s vyrovnávacím obdobím 52 týdnů.

Odůvodnění: Pokud by bylo ponecháno novelizační znění, dojde ke snížení atraktivity užití dohod, zaměstnavatelé by byli nuceni využívat opakování pracovních poměrů, popř. agentur.

 Evropská komise toto České republice dosud nevytýkala, není tedy důvod být papežštější než papež a úpravu měnit jen pro dosažení formálního souladu, proti zájmům zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Nový § 77

 

Bod 20

Zrušení návrhu novelizace úpravy práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ponechání stávajícího stavu, co se týče pracovních podmínek v souvislosti s pracovní dobou (tj. zamezit vsunutí navrženého znění, podle kterého by měla na práci konanou na základě dohod dopadnout širší úprava pracovní doby, podobně jako u pracovního poměru.

Odůvodnění: Došlo by k snížení atraktivity dohod, k enormnímu zvýšení administrativní zátěže a náklad. na straně zaměstnavatele. Dojde ke snížení rozsahu zaměstnávání studentů, důchodců apod.

Přechodná ustanovení Část II. bod 4

Zrušení přechodných ustanovení v návaznosti na zrušení novelizačních bodů dle výše uvedeného.

 1.  

Maxová Radka (ANO)

§ 100

 

Nový 51a

Doplnění možnosti odchylné úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v energetice na základě vydaného vládního nařízení. Týkat se má zaměstnanců, k jejichž povinnosti patří držení pohotovosti. Speciální úprava by měla vyplývat z nařízení vlády.

Odůvodnění: Za účelem zajištění kvalitního poskytnutí veřejné služby.

 1.  

Maxová Radka (ANO)

§ 91

 

Nový 37a

Rozšíření výčtu kategorií zaměstnanců (dle prací), kterým je možné nařídit výkon prací i v dny pracovního klidu. Rozšířeno o naléhavé práce v rámci strategických IT služeb (pozn.: abstraktní vymezení blíže nespecifikováno).

Odůvodnění: Zajištění servisních činností ve službách (např. banky) 24 hodin denně bez ohledu na konkrétní dny.

 1.  

Maxová Radka (ANO)

§ 90, § 90a, § 93

 

Body 33, 34, 36, 43

Navrhuje se vypustit novelizační změny terminologie, obzvláště zavedení formulace „poskytnout nepřetržitý odpočinek“.

Odůvodnění: Odstranění zmatečné terminologie. Na stávající terminologii je praxe zvyklá a nevyžaduje si žádných změn. Navržená úprava je nadbytečná, nepřispívá ke pružnění úpravy ani k ochraně zaměstnance.

 1.  

Maxová Radka (ANO)

§ 92

 

Body 39 až 42

Navrhuje se vypustit novelizační změny terminologie, obzvláště zavedení formulace „poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu“.

Odůvodnění: Odstranění zmatečné terminologie. Na stávající terminologii je praxe zvyklá a nevyžaduje si žádných změn. Navržená úprava je nadbytečná, nepřispívá ke pružnění úpravy ani k ochraně zaměstnance.

Zákon o inspekci práce, § 15

 

Část VI., bod 12 a bod 25

Legislativně technické změny (terminologie) s ohledem na výše uvedené návrhy (neakceptování novelizačních návrhů změny terminologie).

 1.  

Maxová Radka (ANO)

§ 41

 

Bod 11

Doplnění možnosti převedení zaměstnance na výkon jiné práce v případě, kdy zaměstnanec obdrží výpověď pro nesplňování předpokladů či požadavků (dle § 52 f) a v případě zahájení trestního stíhání zaměstnance, a to bez souhlasu zaměstnance.

Odůvodnění: Převedení zaměstnance k výkonu jiné práce na základě rozhodnutí zaměstnavatele a bez souhlasu zaměstnance musí reflektovat zájem zaměstnavatele nepřidělovat práci zaměstnanci, na kterého se nemůže spolehnout a vůči kterému má obavy.

§ 41 odst. 7 a § 139

 

Nový 69a

Legislativně technické změny s ohledem na výše uvedený požadavek.

 1.  

Novotný Martin (ODS)

§ 25

 

Nový 4a

Změna § 25 odst. 2 písm. a) v tom směru, že by měl být nastolen právní stav závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně do doby před 1. 1. 2007. Kolektivní smlouva vyššího stupně by měla být závazná ne pro všechny členy zaměstnavatelského svazu, ale pouze pro ty členy, kteří se zněním kolektivní smlouvy vyjádří souhlas (pozn.: novelizace rovněž přinese obtížnost ve výkladu, vztahuje-li se kolektivní smlouva i na zaměstnavatele, kteří v průběhu trvání kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, neboť explicitní vyjádření o závaznosti takových zaměstnavatelů má být (nyní obsaženo je) vyjmuto a odstraněno).

Odůvodnění: Současný stav není v souladu s Úmluvami MOP, zejm. Úmluvou č. 98. Vázanost všech členů organizace zaměstnavatelů snižuje atraktivitu členství. Vázanost bez ohledu na souhlas vede ke snižující ochoty organizací zaměstnavatelů uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně.

§ 25 odst. 34b

Zrušení explicitního vyjádření práva zaměstnance na „účast“ na kolektivním vyjednávání předkládáním návrhů smluvním stranám a právu být informován o průběhu kolektivního vyjednávání.

Odůvodnění: Nadbytečná úprava, navíc nejasná, neb není zřejmé, který konkrétní subjekt má podávat informace a konkrétně komu má být podnět doručen.

 1.  

Novotný Martin (ODS)

§ 106 odst. 4 písm. e)

 

Nový 52a

Zrušení zákonné povolení k užívání alkoholu – piva se sníženým obsahem alkoholu na pracovišti.

Odůvodnění: I alkohol podávaný v menších dávkách může uškodit a vést k opilosti. Možno nahradit jinými nealkoholickými iontovými nápoji.

§ 106 odst. 4 písm. i)

 

Nový bod 52b

Zrušení pravidla, podle kterého má zaměstnavatel písemně určit osobu oprávněnou k testování (na alkohol a návykové látky) zaměstnance.

Odůvodnění: Povinnost je zbytečná. Zcela postačuje, vydá-li pokyn oprávněný vedoucí zaměstnanec. (pozn.: oprávnění oprávněného vedoucího zaměstnance by mělo vyplývat jednak ze seznatelné organizační struktury, a pak z vnitřního podnikového řádu – písemného, tudíž se v převážné většině případů jeví odůvodnění jako sebe vyvracející).

 1.  

Novotný Martin (ODS)

§ 240

 

Bod 120

Zrušením § 240 dochází k zrušení povinnosti získání aktuálního souhlasu s vysláním na pracovní cestu (i přes generální souhlas obsažený v pracovní smlouvě) specificky chráněných kategorií zaměstnanců, jako mladistvých, těhotných žen, zaměstnanců a zaměstnankyně pečujících o dítě ve věku do 8 let. Jednoznačně jde o snížení ochrany zaměstnanců.

Odůvodnění: Úprava je nadbytečná, zákoník práce vyžaduje obecně souhlas v ust. § 42 (pozn.: patrné nepochopení speciality úpravy specificky chráněných kategorií zaměstnanců s ohledem na jejich sociálně společenské postavení a jeho změny).

 1.  

Pastuchová Jana (ANO)

§ 226

 

Nový 117

Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnou úschovu svršků, osobních předmětů a především jízdních kol, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání.

Odůvodnění: Podpora dopravy jízdními koly do zaměstnání. Obnovení úpravy existující v starém zákoníku práce ( § 145 zák. č. 65/1965 Sb.).

 1.  

Pastuchová Jana (ANO)

§ 226

 

Nový 117 (rozšířený předchozí návrh)

Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnou úschovu jízdních kol pro zaměstnance, pokud se na nich dopravují do zaměstnání. Stejná povinnosti platí vůči třetím osobám, které jsou činné na jeho pracovišti.

Odůvodnění: Podpora dopravy jízdními koly do zaměstnání. Obnovení úpravy existující v starém zákoníku práce (ust. § 145 zák. č. 65/1965 Sb,).

 1.  

Pekarová Adamová Markéta (TOP09)

§ 317

 

Bod. 134, zrušit odstavce 2 až 6

Zjednodušení úpravy práce z domova. Ponechání pouze odst. 1 navrhovaného znění (obecná generální klauzule připouštějící výkon práce z domu – mimo pracoviště zaměstnavatele).

Zrušení povinnosti zaměstnavatele hradit náklady spojené s komunikací a další náklady spojené s výkonem práce; zamezení izolace; zajištění technického a programového vybavení.

Odůvodnění: Navrhované vymezení práce z domova je zbytečně podrobné a přináší další administrativní zátěž pro zaměstnavatele. To je v rozporu s deklarovaným úsilím vlády o snižování administrativní zátěže podnikání. Proti zvýšené administrativní zátěži nepřináší navrhovaná úprava žádné přínosy oproti dosavadnímu stavu.

 1.  

Rais Karel (ANO)

§ 317

 

Bod 134

Zavedení možnosti učinění náhrad nákladů spojených s prací vykonávanou z domu (odlišné místo od pracoviště zaměstnavatele) součástí mzdy, platu nebo odměny z dohody, a to vždy jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnance.

Odůvodnění: Zjednodušení administrace nákladů práce z domu.

 1.  

Rais Karel (ANO)

§ 334 odst. 2

 

Bod 137

Zpřesnění novelizačního textu ohledně doručování.

Odůvodnění: Vládou předložený text je nejasný. Umožňuje výklad, že by doručení písemnosti jiným způsobem, než fyzicky na pracovišti, bez zaměstnancova souhlasu nebylo myslitelné.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 86

 

Bod 32

Zavedení odpočtu mínusových hodin v kontu pracovní doby. Po dohodě s odborovou organizací (je-li sjednáno v kolektivní smlouvě) může být v kontu od skutečně odpracovaného doby v následujícím období odpočteno až 120 hodin, které nebyly zaměstnavatelem zaměstnanci vyrovnávacím období rozvrženy (a zaměstnancem odpracovány).

Odůvodnění: V zaměstnavatelské praxi se jedná o požadovaný způsob rozvrhu a využití konta (pozn.: jde o narušení oprávněného očekávání zaměstnance a jeho postavení. Nerozvržení pracovní doby zaměstnavatelem je rovno překážce v práci na straně zaměstnavatele. Uvedené pravidlo není, podle mne, v souladu s právním řádem České republiky, neb i samotné zavedení dané možnosti kolektivní smlouvou zasahuje do individuálního práva zaměstnance, tj. zavádí – odchýlení se o obecných zásad – pravidlo v neprospěch zaměstnance).

 1.  

§ 91

 

Bod 37

Zrušení ustanovení, podle kterého se při kontu pracovní dobu dnem pracovního klidu rozumí den, na který zaměstnavatele zaměstnanci v rozvrh směn (plán pracovní doby) žádnou směnu nerozvrhl.

Odůvodnění: Pokud nedojde k zrušení dotčeného ustanovení, bude velmi omezena flexibilita použití konta. V praxi se navíc objevují obavy, že by nebylo možné jednou zavedený rozvrh změnit tak, že by po obměně nově spadaly směny na dny, na něž dle předchozího plánu vyházely dny pracovního klidu.

§ 120 a § 121

 

Bod 64

Snížení výměry stálé mzdy ze současných 80 % na70 %, resp. z 85% na 75% (vyšší výměra v případě uplatnění postupu o započítávání přesčasové práce v následujícím období).

 

§ 208

 

Bod 93

Zrušení návrhu, podle kterého zaměstnanci v kontu pracovní doby (dle § 208) nenáleží náhrada průměrného výdělku za jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele (dle § 207), pro kterou nebylo pracováno.

Odůvodnění: Konto pracovní doby musí zůstat flexibilním nástrojem. Místo vypuštění výjimky se navrhuje postavit v § 120 odst. 3 ZP najisto, že se stálá mzda nekrátí, pokud zaměstnanec rozvrženou dobu neodpracoval z důvodů na straně zaměstnavatele.

 1.  

Stanjura Zbyněk (ODS)

§ 157

 

Nový 74a až 74d

Sazby základní náhrady stanoví prováděcí právní předpis. Procentní zvýšení náhrad pro vozidla s přívěsem (15 %), popř. pro nákladní automobily apod. (dvojnásobek základní sazby).

Odůvodnění: Zpřehlednění úpravy. V zákoníku práce by se žádné částky neměly objevovat, vše na základě zákonného odkazu vyplývá z prováděcího právního předpisu.

176

 

Nový 79a a 79b

Sazby základní náhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Odůvodnění: Sazby základní náhrady stanoví prováděcí právní předpis. Sazby uvedené v zákoníku práce se již neshodují s prováděcím právním předpisem. Obsoletní úprava.

 1.  

Vilímec Vladislav (ODS)

§ 47

Novela § 206a

 

Bod 91

Zrušení novelizačního znění a návrat ke stávajícímu pravidlu, podle kterého se povinnost „držet místo“ vztahuje jen pro období čerpání, resp. rovné čerpání, mateřské dovolené.

Odůvodnění: Jde o známou a praktikovanou úpravu, která je už sama o sobě z pohledu organizace práce a činnosti podnikatele silně omezující (v současných rychle se měnících podmínkách hospodářského trhu a trhu práce). Kontraproduktivní snaha k politicko-společenskému záměru podpory dřívějšího návratu žen do práce. Navíc chybí přechodná ustanovení, tj. úprav by se musela aplikovat i na stávající a mateřskou, popř. rodičovskou dovolenou čerpající zaměstnance, což by byl silný zásah do organizace podniku.

 1.  

Vilímec Vladislav (ODS)

§ 41 a související

Zrušení navržené novelizace změny pracovního poměru – převedení.

Odůvodnění: V praxi jednostranné převedení problémů nečiní. Požadavkem zaměstnavatelů byl ujasnění skutečnosti, na čí straně a kdy je překážka v práci (otázka nákladů). Chybí možnost převést zaměstnance v souvislosti s výpovědí pro porušování povinností, popř. nesplňování požadavků a trestním stíháním. Stávající úprava vyhovuje.