Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předčasný starobní důchod v otázkách a odpovědích

12. 6. 2014

 Od kdy nejdříve mohu o předčasný starobní důchod požádat?

Pomocí tzv. věkové kalkulačky snadno zjistíte, jaký je váš důchodový věk, jakou musíte získat dobu pojištění i datum, od kterého je nejdříve možné požádat o předčasný starobní důchod. Tato praktická kalkulačka je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/2435. Stačí do ní doplnit jen datum narození, a zda jste muž či žena. Ženy navíc uvádí také počet vychovaných dětí.
Zákon o důchodovém pojištění říká: je-li váš zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li váš zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Musím pro nárok na předčasný starobní důchod splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění?

Ano, podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod.

Kolik činí srážka za předčasný odchod do důchodu?

Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku.
Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:
0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.
Základní výměra se u předčasného starobního důchodu nekrátí.
Čím dříve odejdete do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení výše důchodu. Např. odejdete-li do důchodu 180 dní před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 1,8 % z výpočtového základu (za dva 90 denní úseky), odejdete-li dříve o celé tři roky, bude výpočtový základ nižší o 15,9 % (za 13 započatých 90 denních úseků).

Jak se projeví ve výši důchodu to, když budu před jeho přiznáním dva nebo tři roky veden/a v evidenci úřadu práce?

Doba vedení v evidenci úřadu práce je náhradní dobou pojištění a v zákonem stanoveném rozsahu se započítá pro nárok na důchod i jeho výši. Je také dobou vyloučenou, tzn, že nezpůsobí snížení průměru příjmů pro výpočet důchodu. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, se započítává vždy. Doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se však započítává v rozsahu maximálně tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, která byla získána před dosažením 55 let věku, se do ní započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.

Je předčasný starobní důchod „VÝHODNÝ“? Spočítáte mi výši důchodu, abych se lépe rozhodl/a?

Vždy je nutné zvážit konkrétní situaci a důkladně promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve. Zda si o předčasný starobní důchod požádat, je vždy na rozhodnutí konkrétního člověka. To, co je pro jednoho vhodným řešením situace, může být pro jiného zcela nepřijatelné. Informativní výpočty důchodů, kdy se dozvíte orientační výši budoucího důchodu, lze provést za pomoci důchodové kalkulačky na webu MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/2435. OSSZ tuto službu poskytují podle svých momentálních kapacit a situace klienta. Vyžadovat ji však nelze.

Mohu si při pobírání předčasného důchodu přivydělat?

Výplata předčasného starobního důchodu při klasickém zaměstnání či podnikání (přesněji řečeno při souběžném výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění) nenáleží do data dosažení důchodového věku nebo do ukončení této činnosti. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží ani při pobírání podpory v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci.
Přivydělat si při pobírání předčasného starobního důchodu můžete, ale jste omezeni výší příjmu. Výplatě předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku nebrání:
tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc,
činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2014 do výše ročního příjmu 62 261 Kč).

Když dosáhnu řádného důchodového věku, bude mi důchod přepočítán, resp. nebude již krácen?

Přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod. Od dosažení důchodového věku však můžete vykonávat bez omezení i výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. např. v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.

Mohu pobírání předčasného starobního důchodu přerušit, když si ještě před dosažením důchodového věku najdu zaměstnání?

Ano, je to možné. V případě nástupu do zaměstnání, jehož výkon bude zakládat účast na pojištění, vám vzniká povinnost tuto skutečnost ČSSZ oznámit. ČSSZ vám poté výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Až zaměstnání ukončíte nebo dosáhnete důchodového věku, požádáte si o obnovení výplaty důchodu. Jeho procentní výměra pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem?

Přestože názvy jsou podobné, předčasné starobní důchody a předdůchody nejsou totéž. Předčasný důchod je důchodovou dávkou poskytovanou státem a nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění. Předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního připojištění), který poskytuje možnost předčasného čerpání vlastních naspořených prostředků až 5 let před dosažením důchodového věku. Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu podají pracovníci penzijní společnosti.

Je možné o předčasný starobní důchod požádat zpětně a vztahuje se na něj valorizace?

Předčasný starobní důchod je jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.
I předčasné starobní důchody se valorizují.

Kde se o předčasný starobní důchod žádá a jak dlouho trvá jeho vyřízení?

Žádost o předčasný starobní důchod podáváte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu osobně na OSSZ příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu. O přiznání důchodu ČSSZ rozhoduje ve lhůtě do 90 dnů od zahájení řízení, zpravidla je však žádost vyřízena dříve.

Kde se můžu v případě nejasností poradit a získat další informace?

Více informací o důchodovém pojištění lze získat na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni,
při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na tel. čísle 257 062 860.