Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborové příspěvky jako odečitatelné položky

27. 1. 2015

Částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

 

Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o daních z příjmů) může poplatník - člen odborové organizace uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob také určitou část hodnoty členského příspěvků zaplaceného odborové organizaci.

 

Podmínky odpočtu za rok 2014

 

1) ustanovení § 15 odstavec 7) zákona o daních z příjmů - od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem (§ 320 a násl. zákoník práce).  Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

 

2) ustanovení § 38l odst. 1 písm. j)zákona o daních z příjmů, které stanoví způsob prokazování nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a toto ustanovení zní:

„j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období, uplatňuje-li snížení základu daně  podle § 15 odst. 7“.

 

Na základě výše citovaných ustanovení může poplatník - člen odborové organizace uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob finanční částku představující hodnotu zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, a to do výše stanovených ročních limitů. První limit je stanoven do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka, druhým limitem je maximální částka 3 000 Kč za zdaňovací období (§ 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Tyto limity jsou roční a v případě členství v odborové organizaci jen po část roku se nekrátí.

 

Nárok na uznání odpočtu prokáže poplatník - člen odborové organizace v zákonné lhůtě ve svém daňovém přiznaní u finančního úřadu nebo v rámci ročního zúčtování daňových záloh svému zaměstnavateli předložením potvrzení od odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků  (§ 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů). K tomu je nezbytné, aby odborová organizace vydala svému členovi, pokud o to požádá, potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků. Odborová organizace potvrdí každému členovi na základě evidenčního listu člena, pouze takovou výší zaplacených členských příspěvků, které ji byly v daném kalendářním roce připsány na účet.

Potvrzení je pro roční zúčtování nutné předložit zaměstnavateli do 15. února následujícího roku - § 38ch odst. 3 cit. zákona - tj. za rok 2014 do 15. února 2015

 

Potvrzení  za naše členy k 30. 11. 2014 bylo dne  22. 1 .2015 předáno na osobní oddělení p Kociánové.

 

                                                                                                                                           Václav  Sacha