Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádný zpravodaj OSZ VOKD

25. 5. 2009

Zpravodaj odborů OSZ VOKD KARVINÁ 

 

Vážení spolupracovníci na základě Rozhodnutí 07/09 představenstva společnosti bylo rozhodnuto o organizačních změnách. Z Divize důlního a podpovrchového stavitelství odchází 29 zaměstnanců.

Proto jim tímto všem a také ostatním zaměstnancům připomínáme jejich práva v této těžké době.

 

Podpora v nezaměstnanosti

Státní podpora v nezaměstnanosti je finanční výpomocí pro ty, kdo práci nemají, ale zároveň ji aktivně hledají nebo se účastní rekvalifikačních kursů. Podmínkou je registrace na úřadu práce v místě trvalého bydliště.

Kdo má na podporu nárok?

Podpora náleží uchazeči o zaměstnání, pokud byl v posledních 3 letech zaměstnán alespoň po dobu dvanácti měsíců, požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu.

Za dobu zaměstnání se považuje i:

 • příprava občana se zdravotním postižením k práci,
 • soustavná příprava na budoucí povolání (započítat lze maximálně 6 měsíců),
 • osobní péče o dítě do 4 let věku,
 • osobní péče o osobu, která se podle zvláštních právních předpisů považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost, nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně hradí náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou),
 • doba pobírání plného invalidního důchodu,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace ministerstvem vnitra.

Jak dlouho je podpora vyplácena?

Podpora je vyplácena nejdéle po dobu:

 • do 50 let věku 5 měsíců,
 • od 50 do 55 let věku 8 měsíců,
 • a nad 55 let věku 11 měsíců.

Pokud se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kursu úřadu práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci, která je vyplácena až do ukončení rekvalifikace. Do doby vyplácení podpory v nezaměstnanosti se nezapočítává podpora vyplácená v době rekvalifikace, pobírání nemocenské (podpora se nevyplácí) a při vazbě (podpora se nevyplácí).

Jaká je výše podpory?

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena na základě průměrného měsíčního čistého příjmu v posledním zaměstnání a to ve výši:

 • 65 % průměrného čistého příjmu po dobu prvních 2 měsíců,
 • 50 % průměrného čistého příjmu po dobu dalších dvou měsíců,
 • 45 % průměrného čistého příjmu po zbytek podpůrčí doby,
 • 60 % průměrného čistého příjmu po dobu rekvalifikace.

Pokud předchozí příjem nelze zjistit (např. uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže dosvědčit výši svého výdělku), stanoví se podpora v nezaměstnanosti uchazeči za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu podána. Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2008 činí 22 942 Kč.

Je výše podpory omezena?

Ano, od 1. ledna 2009 nesmí být podpora v nezaměstnanosti vyšší než 13 307 Kč měsíčně.

Kdy není podpora vyplácena?

Podpora není vyplácena, pokud uchazeč:

 • splňuje nárok na starobní důchod,
 • pobírá dávky nemocenského pojištění,
 • nastoupil vazbu nebo výkon trestu.

Nezapomeňte na ustanovení KS VOKD v Část VII

Řešení racionalizačních a organizačních dopadů na zaměstnance.

Dost důležité……..