Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro členy,kterým bude ukončen PP.

27. 7. 2015

Informace pro členy, kterým bude ukončen pracovní poměr.

 

Pokud pracovněprávní nároky zaměstnance (zejména právo na mzdu, náhradu mzdy, odstupné) vyplývají z účetnictví zaměstnavatele (úpadce), tj. byly zúčtovány, což vyplývá z výplatních pásek, které zaměstnanec obdržel, považují se tyto nároky v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 insolvenčního zákona za uplatněné, i když nebyly výslovně uplatněny vůči insolvenčnímu správci.

 

Není třeba je tedy přihlásit jako jiné pohledávky. Doporučuji je však uplatnit - zejména pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku.

 

Pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku nebo po něm, pokud zákon nestanoví jinak, jsou pohledávky, které jsou postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, a proto se tyto pohledávky (nároky) uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (§ 169 insolvenčního zákona). V tomto smyslu je nutné jednat s insolvenčním správcem. Pokud insolvenční správce pracovněprávní pohledávky zaměstnancům nevyplácí, ačkoliv má k dispozici prostředky patřící do majetkové podstaty úpadce, doporučuji se obrátit s žádostí o pomoc na věřitelský výbor a na insolvenční soud (krajský soud). Na věřitelském výboru to může projednat i odborová organizace, která se ho může zúčastnit s hlasem poradním.

 

Doporučení: Uplatněte i pracovněprávní pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, dokonce i pohledávky vykonatelné.

 

Forma uplatnění pracovněprávních pohledávek

Bude se jednat o jednoduchý dopis, např. tohoto znění:

 

Pan

Mgr. Rudolf Vinš

Insolvenční správce dlužníka

VOKD,a.s.  Ostrava, IČ.47675 853 d

Nákladní 3179

Ostrava

 

Adresa správce:

Západní 1448/16

360 01 Karlovy Vary

 

 

 

V Karviné dne .............

 

     Vážený pane magistře,

 

od .............. jsem u dlužníka (zaměstnavatele) byl(a) zaměstnán(a) v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy ze dne .............. Pracovní poměr byl ukončen ke dni ................ výpovědí, kterou mně dlužník dal z důvodu organizačních změn § 52 ZP.

Vzhledem k tomu, že mně dlužník dosud neuhradil některé pracovněprávní pohledávky, podle § 203 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, uplatňuji tyto pracovněprávní pohledávky :

 

1. mzdy za měsíce ..................................., celkem ve výši ............................. Kč

2. odstupné ve výši ............ Kč

3. náhradu za ztrátu na výdělku

    po dobu pracovní neschopnosti podle § 370 zákoníku práce ve výši ................. Kč

4. nároky z kolektivní smlouvy ve výši..............................................................Kč

¨

Celkem : ……………………........... Kč

 

Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste mně částku ve výši ............ Kč uhradil nejpozději do 30. 10. 2015, jinak budu nucen(a) se svých oprávněných nároků domáhat soudní cestou.

Tento dopis považujte za poslední pokus o mimosoudní vyřešení tohoto sporu.

 

S pozdravem

 

.......................................

(jméno, příjmení, adresa)