Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace od Insl. správce.

11. 12. 2014

 Výpis ,,Zpráva insolvenčního správce o dosavadní činnosti"

Majetková podstata
Správce vypracoval doplnění soupisu majetkové podstaty, který je předáván soudu současně
s touto zprávou. Jedná se o doplnění soupisu o ochranné známky dlužníka.
Účty majetkové podsaty:
Vzhledem k situaci, kdy dlužník zcizuje neupotřebitelný majetek (jedná se zejména o nepotřebná
vozidla, která nejsou předmětem zajištění), byl ze strany správce zřízen účet, na kterém se soustředí
prostředky z těchto prodejů. K datu 9.12.2014 je zůstatek na účtu č. 211 046 0883 / 2700 - 535.663,-
Kč.
Dále byl ze strany správce zřízen účet, na kterém se deponují prostředky zajištěných věřitelů, kteří
uplatnili zajištění na pohledávky dlužníka, v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo
3963/2011 ze dne 26.1.2012. "Poté, co nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
vedeného na majetek osobního dlužníka, který dal zástavnímu věřiteli do zástavy svou pohledávku, již
zástavní věřitel není oprávněn domáhat se žalobou podanou vůči poddlužníku zaplacení zastavené
pohledávky bez zřetele k tomu, že zajištěná pohledávka nebyla řádně a včas uspokojena a že zástavní
právo k zastavené pohledávce je vůči poddlužníku účinné. Řízení o takové žalobě soud zastaví po
právní moci rozhodnutí o úpadku bez zřetele k tomu, zda již byl prohlášen konkurs na majetek
dlužníka. Zbývá dodat, že vzhledem k ustanovení § 109 odst. 1 písm. a/ a b/ insolvenčního zákona od
okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenční ho řízení, přechází právo domáhat se
zaplacení zastavené pohledávky zpět na dlužníka a prohlášením konkursu na majetek dlužníka pak (ve
shodě s ustanovením § 246 odst. 1 insolvenčního zákona) na insolvenčního správce dlužníka. "
Dlužník má tedy právo domáhat se zaplacení zastavených pohledávek a zástavním věřitelům nesmí být
plněno. Dlužník obeslal obchodní partnery, kterých se tato povinnost plnit týká, aby plnili na nově
zřízený účet. O tom, jak bude naloženo s těmito prostředky bude rozhodnuto v reorganizačním plánu.
Zůstatek na nově založeném účtu 211 100 8485 / 2700 činí k datu 9.12.2014 - 4.622.262,28 Kč. 

Příprava reorganizačního plánu
Správce získává od dlužníka informace o přípravách reorganizačního plánu. Dlužník předpokládá
zásadní zlepšení ekonomických výsledků v důsledku reorganizačních opatření (zejména redukce
nákladů, která je již postupně realizována) a provádění investičních ražeb pro strategického partnera –
OKD, a.s. Ohledně úhrady pohledávek za majetkovou podstatou je připravováno v rámci reorganizace
úvěrové financování.
 

autor: insolvenční agentura

zdroj: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=15772040