Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace bývalým zaměstnancům VOKD

16. 4. 2019

Informace pro zaměstnance VOKD a.s.

 

Vážení zaměstnanci někteří se stále dotazujete, jak je postupováno ve věci vypořádání nároků z platné kolektivní smlouvy VOKD a.s. Ostrava, která byla na základě návrhu dlužníka (VOKD a.s.) ze dne 25. 6. 2015 a následně dle rozhodnutí soudu dle ust. § 363 odst.1 písm. a) IZ. přeměněna k 1.7.2015 na konkurz.

 

Soudně se řešili dva základní spory s insolvenčním správcem, a to nevyplacené stravenky a nárok na Zvláštní příspěvek horníků. V obou případech už je znám výrok Vrchního soudu v Olomouci.

K prvnímu sporu.

Vrchní soud ve svém vyhlášeném rozsudku před odvolacím soudem rozhodl ve svém výroku tak, že mění Rozsudek Krajského soudu v Ostravě a nově se určuje, že pohledávka uplatněna v insolvenčním řízení dlužníka VOKD, a.s. je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou podle § 169 odst.1.písm. a) insolvenčního zákona.

Pro jednodušší vypořádání daného problému je nutno, aby zaměstnanci, kteří měli v rámci reorganizačního plánu zaevidovanou pohledávku za stravenky znovu kontaktovali buď insolvenčního správce nebo odborovou organizaci OSZ VOKD Karviná a provedli aktualizaci svých kontaktních údajů.

Jedná se hlavně o tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa současného pobytu
  • Telefon
  • Číslo běžného účtu, kam mají být peníze insolvenčním správcem poukázány

Tyto informace je nutno aktualizovat, protože v příloze č. 9 reorganizačního plánu VOKD, a.s.  jsou u některých bývalých zaměstnanců již neplatné osobní údaje. Tato skutečnost se netýká současných zaměstnanců SDD, a.s.

 

Co se týká zvláštního příspěvku horníků tam je situace odlišná. Bohužel odvolací soud se přiklonil k argumentaci soudu krajského a nevyhověl odvolání žalobce.

Podle rozsudku v dané záležitosti není možné podat odvolání, ale toliko mimořádný opravný prostředek u
Nejvyššího soudu, a to ve lhůtě 2 měsíců od vyhlášení rozsudku.

Pokusíme se danou záležitost znova otevřít na jednání na ministerstvu. Protože jedině ono je schopno najít východisko z této patové situace.

                                                                                                                                                                Sacha Václav

Doplňuji informaci o sdělení soudu:

http://výpis ze soudu ke stravenkám.pdf

 

          USNESENÍ

 

 

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenčním řízení

             dlužnice: VOKD, a. s., IČO 47675853

sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

o uložení povinnosti insolvenčnímu správci takto:

Insolvenčnímu správci Insolvenční agentura v.o.s. se ukládá, nechť se do 15 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádří podrobně k přípisu věřitelů Odborové sdružení zaměstnanců VOKD Žádost o vydání stanoviska, událost spisu B423.

Insolvenční správce ve svém vyjádření uvede zejména, zda v žádosti označené nároky v průběhu insolvenčního řízení uznal (uznává) případně z jakých důvodů dané nároky neuznal (neuznává), zda dané nároky byly v průběhu insolvenčního řízení hrazeny případně uvede důvody, proč dané nároky hrazeny nebyly a další rozhodné skutečnosti.

Insolvenční správce odkáže, případně doloží písemnosti, jichž se bude ve svém vyjádření dovolávat.