Jdi na obsah Jdi na menu
 


Frekvence odběrů krve a jejích složek

12. 10. 2016

Vybraná ustanovení zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

 ve vztahu k činnosti dárce krve a jejích složek  

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

§ 200

 Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.

§203 Jiné úkony v obecném zájmu

(1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní zákon)

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

………………………………………

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,

143/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2008

o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) [výňatek] Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), dále jen „zákon“)

Frekvence odběrů a maximální odebírané množství

2.1 Odběry plné krve

 Standardní odběr činí 450 ml ± 10% (bez protisrážlivého roztoku); dárci nemá být při jednom odběru odebráno více než 13 % vypočteného celkového objemu krve. Doporučený interval mezi dvěma následujícími odběry je 10 týdnů, ve výjimečných případech je možné zkrátit interval na 8 týdnů. Celkový počet standardních odběrů provedených v průběhu 12 měsíců by neměl překračovat u mužů 4 odběry a u žen 3 odběry. Ve výjimečných případech je možné u mužů provést až 6 standardních odběrů a u žen až 4 standardní odběry plné krve za 12 měsíců s následnou kontrolou zásob železa. Podle hladiny feritinu se rozhodne o odstupu dalších odběrů a eventuálně substituci železa.

 

 

2.2 Přístrojové odběry erytrocytů

Pro jednoduchou erytrocytaferézu platí stejná omezení jako při standardních odběrech plné krve. Při odběru dvou jednotek erytrocytů technikou erytrocytaferézy je minimální interval mezi dvěma dvojitými erytrocytaferézami nebo dvojitou erytrocytaferézou a následujícím standardním odběrem plné krve nejméně 6 měsíců, u mužů 4 měsíce. Minimální interval mezi standardním odběrem plné krve a následnou dvojitou erytrocytaferézou jsou 3 měsíce. Celkové množství erytrocytů odebraných v průběhu 12 měsíců nemá překračovat maximální doporučené množství odebírané při standardních odběrech plné krve. Objem odebraných přípravků (bez protisrážlivého roztoku) nemá převyšovat 13 % vypočteného celkového objemu krve dárce, pokud není podávána i.v. náhrada. Vypočtený celkový objem krve dárce by měl přesahovat 5 litrů.

 

2.3 Odběry plazmy

 Množství plazmy odebrané při jednom odběru (bez protisrážlivého roztoku) nemá převyšovat 750 ml a 16 % vypočteného celkového objemu krve dárce. U každého dárce se celkový objem krve stanovuje na základě pohlaví, výšky a tělesné hmotnosti (orientačně lze počítat 10,5 ml / kg hmotnosti dárce); při odběru nad 650 ml (bez protisrážlivého roztoku) by měla být podávána i.v. náhrada.  Minimální interval mezi dvěma odběry plazmy je 14 dní. Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným standardním odběrem plné krve nebo erytrocytů metodou aferézy je 48 hodin. Minimální interval mezi standardním odběrem plné krve nebo erytrocytů metodou aferézy a odběrem plazmy jsou 4 týdny, přičemž selhání návratu erytrocytů při odběru plazmy je posuzováno jako standardní odběr plné krve. Celkový objem plazmy odebraný v průběhu 12 měsíců nesmí převyšovat 25 litrů (bezprotisrážlivého roztoku)

 

Darování krve a jejích složek je úkonem v obecném zájmu. Podle zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. §203) má dárce krve nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu odběru, zotavení po odběru a cesty k odběru a zpět. Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu (zákon 586/1992 Sb.,