Jdi na obsah Jdi na menu
 


Formuláře od zaměstnavatele pro úřad práce

5. 5. 2014

 

Náležitosti potvrzení o zaměstnání

Dle § 313 odst. 1 zákoníku práce (dále také „ZP“) je zaměstnavatel při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm údaje o zaměstnání (zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání), druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby, zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky (v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky) a údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Pokud zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nesouhlasí, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit (§ 315 zákoníku práce).

Které dávky vypočtené z průměrného měsíčního čistého výdělku může uchazeč obdržet

V rámci evidence může uchazeč požádat o podporu v nezaměstnanosti - základní podmínkou pro její přiznání je splnění doby důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, získané zaměstnáním či jinou výdělečnou činností v délce alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Z tohoto se vypočítává i podpora při rekvalifikaci - tato se neposkytuje u každého typu rekvalifikace, ale jen u rekvalifikace uchazeče, který se účastní rekvalifikace na základě písemné dohody s Úřadem práce u rekvalifikačního zařízení, které má nasmlouván Úřad práce. Podpora při rekvalifikaci může být poskytována jen uchazečům o zaměstnání s výjimkou osoby zdravotně postižené, která se účastní specializovaného rekvalifikačního kurzu - té může být poskytnuta, i když není v evidenci.

Konečně může uchazeč od Úřadu práce obdržet kompenzaci odstupného. Výpočet kompenzace je rovněž odvislý od průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Kompenzace náleží v případě, kdy uchazeč požádal o podporu v nezaměstnanosti, vzniká mu na ni nárok, ale její poskytování je odsunuto podle počtu násobků odstupného, které náleží ze zákona v určitých případech skončení pracovního poměru (srov. § 67 zákoníku práce) a zaměstnavatel zaměstnanci toto odstupné nevyplatil (dle § 44b odst. 1 první věta zákona o zaměstnanosti po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního poměru). O kompenzaci se rozhoduje ve správním řízení, vedeném z moci úřední.

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané podle § 313 odst. 2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu

První ze sady ministerských formulářů konkretizuje v podstatě náležitosti odděleného potvrzení a obsahuje některé další informace, které potřebuje bývalý zaměstnanec, který požádal Úřad práce o zprostředkování zaměstnání a také o podporu v nezaměstnanosti, případně mu z důvodu nevyplaceného odstupného bude vyplacena kompenzace.

Pro výši podpory v nezaměstnanosti je důležité, jakým způsobem byl pracovní poměr ukončen - podpora v nezaměstnanosti ve výši 45% průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání náleží tehdy, pokud zaměstnanec ukončil poslední zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (dále také jen „podpora v nezaměstnanosti ve snížené výměře“). V opačném případě náleží podpora v nezaměstnanosti ve výši 65% měsíčně za první 2 měsíce podpůrčí doby, za další 2 měsíce podpůrčí doby 50% měsíčně a 45% měsíčně po zbývající podpůrčí dobu (dále také jen „podpora v nezaměstnanosti v nesnížené výměře“).

Příklad:

Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost, pracovní poměr skončil ke dni 31.12.2013. Zaměstnanec byl u zaměstnavatele v pracovním poměru rok a půl. Ze zákona náleží odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního hrubého výdělku. Následně bývalý zaměstnanec podal dne 2.1.2014 žádost o zprostředkování zaměstnání a téhož dne i žádost o podporu v nezaměstnanosti. Bylo zjištěno, že na podporu v nezaměstnanosti vzniká nárok. Bude však odsunuta o dva měsíce, tedy podle dvou zákonných odstupných. Podpora v nezaměstnanosti tak bude poskytnuta až od 1.3.2014. Kdyby odstupné nebylo zaměstnanci vyplaceno v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního poměru (srov. § 44b odst. 1 zákona o zaměstnanosti), náležela by zaměstnanci kompenzace.

 

Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti

 

Zaměstnavatel zde uvede, zda po skončení pracovního poměru bylo vyplaceno odstupné v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu. Tento extra formulář tak slouží jako informace rozhodná pro odsunutí podpory v nezaměstnanosti a při nevyplacení odstupného také jako jeden z podkladů pro přiznání kompenzace.