Jdi na obsah Jdi na menu
 


Daňové změny při odběru krve

8. 9. 2017

Darování krve dříve a nyní

Dosud si mohl daňový poplatník snížit v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů základ daně o nezdanitelné částky darováním krve. Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek se u dárce ocenila částkou 2000 korun. To ovšem pouze u poplatníka, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. Tato daňová výhoda se týká jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných.

 

V pokynu GFŘ D-22 se k ustanovení § 15 píše, že jedním odběrem krve dárce se rozumí odběr krve a jejích složek provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve. Poskytnuté bezúplatné plnění prokazuje poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.  

Daňový odpočet není nijak omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem. Avšak v úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.

Podle nedávno zveřejněné novely zákona o daních z příjmůs číslem 254/2017 Sb. bude možné odečíst částku vyšší. Ocenění hodnoty jednoho bezplatného odběru krve (jejích složek) pro zdravotnické účely se zvyšuje ze současných 2000 korun na 3000 korun. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně podle § 15 zákona o daních z příjmů. Změna platí již pro rok 2017. Je zřejmé, že dárci krve si v daňovém přiznání či v ročním zúčtování u zaměstnavatele mohou za letošní rok snížit základ daně o výrazně vyšší částku.

Daňově výhodné darování kostní dřeně

Další daňovou výhodou zavedenou před několika lety je ocenění hodnoty odběru orgánu od žijícího dárce částkou 20 000 korun. Dárce opět musí svůj dar pro daňové účely zdokladovat. V tomto případě potvrzením od transplantačního centra. Zákonodárci původně chtěli dárce kostní dřeně motivovat nově zavedenou nezdanitelnou částkou základu daně. Měla se týkat potenciálních dárců kostní dřeně. Pokud by se poplatník rozhodl pro vstup do registru dárců kostní dřeně, mohl by toto své rozhodnutí uplatnit pro daňové účely odečtem od základu daně ve výši 8000 korun. A to jednou za život, bez ohledu na skutečnost, zda byla nebo nebyla kostní dřeň darována.  

Návrh byl od počátku předmětem kritiky. Bylo zřejmé, že takový počin by některé dárce motivoval k vstupu do registru dárců kostní dřeně a uplatnění daňové výhody bez následné povinnosti darování kostní dřeně v případě nalezení shody mezi dárcem a příjemcem. Obdobně problematické by bylo uplatnění jednou za život fyzické osoby. Zaměstnavatelé by při zpracování ročního zúčtování obtížně kontrolovali, zda již daňová výhoda nebyla v minulosti poplatníkem uplatněna.

Také z těchto důvodů byl připraven nový návrh novely zákona, který poměrně hladce prošel legislativním procesem. Píše se zde, že od základu daně lze odečíst hodnotu bezplatného odběru krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem) a pro daňové účely se jeden odběr ocení částkou 20 000 korun. Tedy obdobně jako při darování orgánu žijícím dárcem. Daňovou výhodu spojenou s dárcovstvím kostní dřeně tedy bude možné uplatnit ne při vstupu do registru dárců kostní dřeně, ale až samotným darováním krvetvorných buněk. A to za každý odběr těchto buněk, ne jednou za život.  

Na základě společných ustanovení k novele zákona se obě novinky, tedy vyšší ocenění hodnoty jednoho odběru krve nebo jejích složek (3000 korun) a ocenění hodnoty jednoho darování krvetvorných buněk (20 000 korun), poprvé použijí pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Jednodušeji řečeno, novinka se bude týkat odběrů uskutečněných po 1. lednu 2017. Novela není součástí daňového balíčku, jde o samostatnou novelu zákona o daních z příjmů.