Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cestovní náhrady stále nedořešeny.

9. 3. 2017

Včera se v sídle společnosti Slezská důlní díla uskutečnilo jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Na programu byla situace kolem krácení nároků zaměstnance vyslaného na pracovní cestu.

Na jednání byl přizván konzultant zaměstnavatele SDD a.s. JUDr. Miroslav Nahodil, aby zúčastněným stranám sdělil svůj právní názor na danou problematiku.

Odborová organizace po jednání svůj názor na krácení cestovních náhrad nezměnila a požádala zaměstnavatele, aby písemně sdělil odborové organizaci, že na základě výkladu konzultanta SDD a.s. k § 163 odst.2 zákoníku práce považuje zaměstnavatel svačinku poskytnutou zaměstnanci SDD a.s. za bezplatné jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře.

 

Pod čarou je kopie dopisu, která byla odeslána společnosti BMSS – Start ke konzultaci, jelikož zaměstnavatel názor odborových právníků OS PHGN a inspektora Báňského úřadu nebere v potaz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš zaměstnavatel si začal od 1.1.2017 účelově vykládat znění zákoníku práce a tvrdí, že může zaměstnancům krátit stravné na pracovní cestě o     70 % jelikož jim po dobu pracovní cesty poskytuje jedno bezplatné jídlo.

Naše odborová organizace k dané situaci zaujala stanovisko opačné a tvrdí, že krácení stravného nelze zaměstnavatelem provést, jelikož svačinky pro horníky (důvod krácení cestovní náhrady) jsou poskytovány horníkům pracujícím pod zemí podle jiného právního předpisu, a tudíž tyto svačinky nejsou pro zaměstnance kteří po dobu pracovní cesty pracují na pracovišti pod zemí ani snídaní, ani obědem, ani večeří, jak je uvedeno v § 163 odst. 2 zákoníku práce.

Zaměstnavatel tvrdí, že podle jeho názoru se ve skutečnosti jedná o poskytnuté jídlo na pracovní cestě a jelikož zaměstnanec na toto jídlo nepřispívá tak bude nárokové diety za dobu strávenou na pracovní cestě zaměstnancům krátit.

I přes upozornění naší odborové organizaci na špatný a účelový výklad zákona se zaměstnavatel dopouští také porušení ustanovení kolektivní smlouvy. V dané smlouvě se totiž zavázal, že do konce platnosti smlouvy, tj. roku 2019 bude poskytovat horníkům při práci v podzemí svačinky (ochranná strava) zdarma, a to podle výnosu FMPE 6/1982.

 

Pro lepší orientaci v této složité věci přikládám k posouzení stanovisko odborové organizace:

Poskytování svačin horníkům pracujícím v organizacích uhelného průmyslu, dále jen ,,Svačiny pro horníky“ upravuje Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 6/1982. Jde o opatření z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jako takové je též daňově uznatelným nákladem dle § 24 odst.2 písm. j) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, dále jen zákon o daních z příjmu.

Z uvedeného vyplývá, že možnost snížení stravného se týká pouze případu, že je zaměstnanci poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Pojem ,, bezplatné jídlo“ je přesně vymezen a nezahrnuje obecně jakoukoliv poživatinu v jakékoliv kvalitě a množství bez úhrady, nýbrž jde o legislativní zkratku, jejíž obsah je přesně vymezen. Za poskytnuté svačinky pro horníky tedy není možno krátit cestovní náhrady.